Di dời thiết bị y tế

Nhận thực hiện công tác di dời từ bệnh viện cũ sang bệnh viện mới. Sau khi di dời, thiết bị vẫn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và thẩm mỹ.

 

dd_01

Các thiết bị sau khi di dời

 

dd_02

Các thiết bị sau khi được di dời

 

dd_03

Giường bệnh nhân có hệ thống Oxy y tế