Đào tạo và huấn luyện các học viên đang được các đơn vị gửi tới để công tác tại các Bệnh Viện.