Hóa chất xét nghiệm sàng lọc máu

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC MÁU
Hãng SX: Diasorin / Anh

Mô tả

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC MÁU
DÙNG CHO SÀNG LỌC MÁU

Bộ kit chẩn đoán HIV Ab/Ag comboBộ kit chẩn đoán kháng thể HIVBộ kit chẩn đoán HTLV I, IIBộ kit chẩn đoán bệnh giang mai (Syphilis)Bộ kit chẩn đoán kháng thể bề mặt HBVBộ kit chẩn đoán HCV Ab/Ag comboBộ kit chẩn đoán kháng thể HCV
Bộ kit chẩn đoán HIV Ab/Ag combo
Tên kit: Murex HIV Ag/Ab
 • Hãng SX: Diasorin / Anh
 • Mục đích sử dụng: Phát hiện đồng thời kháng nguyên lõi và kháng thể kháng viurs HIV-1 (bao gồm HIV-1 nhóm 0) và HIV-2 trong huyết thanh, huyết tương bệnh nhân, chuyên dùng cho sàng lọc túi máu.
 • Quy cách: 96 / 480 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính
 • Độ nhạy: 100%
 • Độ đặc hiệu: >99.5%
 • Thời gian thực hiện: 120 phút

Bộ kit chẩn đoán kháng thể HIV
Tên kit: Murex HIV 1.2.0

 • Hãng SX: Diasorin / Anh
 • Mục đích sử dụng: Phát hiện kháng thể kháng viurs HIV-1 (bao gồm HIV-1 nhóm 0) và HIV-2 trong huyết thanh, huyết tương bệnh nhân, chuyên dùng cho sàng lọc túi máu.
 • Quy cách: 96 / 480 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính
 • Độ nhạy: 100%
 • Độ đặc hiệu: >99.5%
 • Thời gian thực hiện: 120 phút

Bộ kit chẩn đoán HTLV I, II
Tên kit: Murex HTLV I+II

 • Hãng SX: Diasorin / Anh
 • Mục đích sử dụng: Phát hiện kháng thể kháng viurs HTLV type I và type II trong huyết thanh, huyết tương bệnh nhân, chuyên dùng cho sàng lọc túi máu.
 • Quy cách: 96 / 480 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính
 • Độ nhạy: 100%
 • Độ đặc hiệu: >99,98%
 • Thời gian thực hiện: 105 phút

Bộ kit chẩn đoán bệnh giang mai (Syphilis)
Tên kit: Murex Ice Syphillis

 • Hãng SX: Diasorin / Anh
 • Mục đích sử dụng: Phát hiện kháng thể kháng vi khuẩn Treponema pallidum gây bệnh giang mai (Shyphilis) trong huyết thanh, huyết tương bệnh nhân, chuyên dùng cho sàng lọc túi máu.
 • Quy cách: 94/480 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: định tính
 • Độ nhạy: 100%
 • Độ đặc hiệu: 99.95%
 • Thời gian thực hiện: 105 phút

Bộ kit chẩn đoán kháng thể bề mặt HBV
Tên kit: Murex HBsAg Version 3

 • Hãng SX: Diasorin / Anh
 • Mục đích sử dụng: Phát hiện kháng nguyên bề mặt của virus HBV trong huyết thanh, huyết tương bệnh nhân, chuyên dùng cho sàng lọc túi máu.
 • Quy cách: 96 / 480 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính
 • Độ nhạy: 100%
 • Độ đặc hiệu: >99,97%
 • Thời gian thực hiện: 140 – 150 phút

Bộ kit chẩn đoán HCV Ab/Ag combo
Tên kit: Murex HCV Ag/Ab combination

 • Hãng SX: Diasorin / Anh
 • Mục đích sử dụng: Phát hiện đồng thời kháng nguyên lõi và kháng thể kháng viurs HCV trong huyết thanh, huyết tương bệnh nhân, chuyên dùng cho sàng lọc túi máu.
 • Quy cách: 96 / 480 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính
 • Độ nhạy: 100%
 • Độ đặc hiệu: >99,97%
 • Thời gian thực hiện: 140 – 150 phút

Bộ kit chẩn đoán kháng thể HCV
Tên kit: Murex HCV version 4.0

 • Hãng SX: Diasorin / Anh
 • Mục đích sử dụng: Phát hiện kháng thể kháng viurs HCV trong huyết thanh, huyết tương bệnh nhân, chuyên dùng cho sàng lọc túi máu.
 • Quy cách: 96 / 480 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính
 • Độ nhạy: 100%
 • Độ đặc hiệu: >99,97%
 • Thời gian thực hiện: 120 – 150 phút