HÓA CHẤT MIỄN DỊCH ELISA
Hãng SX: Diasorin / Anh

Mô tả

HÓA CHẤT MIỄN DỊCH ELISA
DÙNG CHO SÀNG LỌC MÁU

Thuốc thử xét nghiệm HIVThuốc thử xét nghiệm HTLV I & IIThuốc thử xét nghiệm giang mai SYPH ABThuốc thử xét nghiệm viêm ganThuốc thử xét nghiệm HIVThuốc thử xét nghiệm HCVThuốc thử xét nghiệm HCV ver 4
THUỐC THỬ XÉT NGHIỆM HIV
MÃ: Murex HIV Ag/Ab
 • Hãng SX: Diasorin / Anh

Xét nghiệm HIV 1 ,HIV 1 nhóm O và HIV 2.

Phát hiện kháng nguyên (Ab) và kháng thể (Ab) HIV trong máu, nhất là tầm soát máu trong ngân hàng máu.

 • Quy cách: 96 / 480 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính
 • Độ nhạy: 100%
 • Độ đặc hiệu: >99.5%
 • Thời gian thực hiện: 120 phút
 • Hạn sử dụng: 12 tháng

THUỐC THỬ XÉT NGHIỆM HTLV I + II
MÃ: Murex HTLV I + II

 • Hãng SX: Diasorin / Anh

Xét nghiệm kháng thể HTLV I & II huyết thanh chuẩn đoán nhiễm virus HTLV gây bệnh thần kinh và bệnh bạch cầu, dùng tầm soát máu trong ngân hàng máu

 • Quy cách: 96 / 480 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính
 • Độ nhạy: 100%
 • Độ đặc hiệu: >99,98%
 • Thời gian thực hiện: 105 phút
 • Hạn sử dụng: 12 tháng

THUỐC THỬ XÉT NGHIỆM GIANG MAI SYPH AB
MÃ: Murex Ice Syphillis

 • Hãng SX: Diasorin / Anh

Xét nghiệm Syphillis huyết thanh chuẩn đoán nhiễm giang mai dùng tầm soát máu trong ngân hàng máu

 • Quy cách: 94/480 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: định tính
 • Độ nhạy: 100%
 • Độ đặc hiệu: 99.95%
 • Thời gian thực hiện: 105 phút
 • Hạn sử dụng: 12 tháng

THUỐC THỬ XÉT NGHIỆM VIÊM GAN
MÃ: Murex HBsAg Version 3

 • Hãng SX: Diasorin / Anh

Các xét nghiệm viêm gan tầm soát máu trong ngân hàng máu có HBsAg Version 3

 • Quy cách: 96 / 480 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính
 • Độ nhạy: 100%
 • Độ đặc hiệu: >99,97%
 • Thời gian thực hiện: 140 – 150 phút
 • Hạn sử dụng: 12 tháng

THUỐC THỬ XÉT NGHIỆM HIV
MÃ: Murex HIV 1.2.0

 • Hãng SX: Diasorin / Anh

Xét nghiệm HIV 1 ,HIV 1 nhóm O và HIV 2.

Phát hiện kháng thể HIV trong máu.

 • Quy cách: 96 / 480 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính
 • Độ nhạy: 100%
 • Độ đặc hiệu: >99.5%
 • Thời gian thực hiện: 120 phút
 • Hạn sử dụng: 12 tháng

THUỐC THỬ XÉT NGHIỆM HCV
MÃ: HCV Ag/Ab

 • Hãng SX: Diasorin / Anh

Phát hiện Hepatitis C Virus (HCV)

Phát hiện kháng nguyên (Ag) và kháng thể (Ab) viêm gan siêu vi C trong máu, nhất là tầm soát máu trong ngân hàng máu

 • Quy cách: 96 / 480 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính
 • Độ nhạy: 100%
 • Độ đặc hiệu: >99,97%
 • Thời gian thực hiện: 140 – 150 phút
 • Hạn sử dụng: 12 tháng

THUỐC THỬ XÉT NGHIỆM HCV Ver 4
MÃ: Murex HCV ver 4.0

 • Hãng SX: Diasorin / Anh

Các xét nghiệm viêm gan siêu vi C (Hepatitis C Virus)

 • Quy cách: 96 / 480 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính
 • Độ nhạy: 100%
 • Độ đặc hiệu: >99,97%
 • Thời gian thực hiện: 120 – 150 phút
 • Hạn sử dụng: 12 tháng