Hóa chất xét nghiệm ký sinh trùng

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG

 • Hãng/ Nước SX : Novatec / Đức
Danh mục: ,

Mô tả

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG

Bộ kit xét nghiệm giun lươnBộ kit xét nghiệm giun đũa chó/ mèoBộ kit xét nghiệm sán dãi heoBộ kit xét nghiệm giun đũaBộ kit xét nghiệm amipBộ kit xét nghiệm giun xoắnBộ kit xét nghiệm sán dãi chóBộ kit xét nghiệm sán mángBộ kit xét nghiệm sán lá gan lớnBộ kit xét nghiệm giun đầu gai
Bộ kit xét nghiệm giun lươn
Tên kit: Strongyloides ELISA
 • Hãng SX: Novatec/ Đức
 • Mục đích sử dụng: Phát hiện kháng thể kháng Strongyloides trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Dùng trong chẩn đoán nhiễm giun lươn.
 • Quy cách: 96 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính

Bộ kit xét nghiệm giun đũa chó/ mèo
Tên kit: Toxocara canis IgG-ELISA

 • Hãng SX: Novatec/ Đức
 • Mục đích sử dụng: Phát hiện kháng thể IgG kháng Toxocara canis trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Dùng trong chẩn đoán nhiễm giun đũa chó/ mèo.
 • Quy cách: 96 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính

Bộ kit xét nghiệm sán dãi heo
Tên kit: Taenia solinum IgG-ELISA

 • Hãng SX: Novatec/ Đức
 • Mục đích sử dụng: Phát hiện kháng thể IgG kháng Taenia solinum trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Dùng trong chẩn đoán nhiễm sán dãi heo.
 • Quy cách: 96 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính

Bộ kit xét nghiệm giun đũa
Tên kit: Ascaris lumbricoides IgG-ELISA

 • Hãng SX: Novatec/ Đức
 • Mục đích sử dụng: Phát hiện kháng thể IgG kháng Ascaris lumbricoides trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Dùng trong chẩn đoán nhiễm giun đũa.
 • Quy cách: 96 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: định tính

Bộ kit xét nghiệm amip
Tên kit: Entamoeba histolytica IgG-ELISA

 • Hãng SX: Novatec/ Đức
 • Mục đích sử dụng: Phát hiện kháng thể IgG kháng Entamoeba histolytica trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Dùng trong chẩn đoán nhiễm amip.
 • Quy cách: 96 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính

Bộ kit xét nghiệm giun xoắn
Tên kit: Trichinella spiralis IgG-ELISA

 • Hãng SX: Novatec/ Đức
 • Mục đích sử dụng: Phát hiện kháng thể IgG kháng Trichinella spiralis trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Dùng trong chẩn đoán nhiễm giun xoắn.
 • Quy cách: 96 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính

Bộ kit xét nghiệm sán dãi chó
Tên kit: Echinococcus IgG-ELISA

 • Hãng SX: Novatec/ Đức
 • Mục đích sử dụng: Phát hiện kháng thể IgG kháng Echinococcus trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Dùng trong chẩn đoán nhiễm sán dãi chó.
 • Quy cách: 96 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính

Bộ kit xét nghiệm sán máng
Tên kit: Schistosoma mansoni IgG-ELISA

 • Hãng SX: Novatec/ Đức
 • Mục đích sử dụng: Phát hiện kháng thể IgG kháng Schistosoma mansoni trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Dùng trong chẩn đoán nhiễm sán máng.
 • Quy cách: 96 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính

Bộ kit xét nghiệm sán lá gan lớn

 • Mục đích sử dụng: Phát hiện kháng thể IgG kháng Fasciola sp. trong huyết thanh người. Dùng trong chẩn đoán nhiễm sán lá gan lớn.
 • Quy cách: 96 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính

Bộ kit xét nghiệm giun đầu gai

 • Mục đích sử dụng: Phát hiện kháng thể IgG kháng Gnathostoma spinigerum trong huyết thanh người. Dùng trong chẩn đoán nhiễm giun đầu gai.
 • Quy cách: 96 tests
 • Đơn vị tính: Hộp
 • Kỹ thuật: ELISA
 • Dạng xét nghiệm: Định tính