Môi trường nuôi cấy vi sinh

Danh mục: ,

Mô tả

Môi trường nuôi cấy vi sinh

Môi trường nuôi cấy vi sinh / vi khuẩn / vi nấm ( Culture Media )