Phim X-Quang BERMEDI

Mô tả

Film X-Quang thường quy tổng quát-nhạy xanh lục

Bermedi XFG là film X-Quang đẳng sắc, cung cấp chất lượng hình ảnh cao khi dùng với màn phát ánh sáng xanh lục với chất liệu đất hiếm.
Film cực mỏng Super Thin ∑(sigma)-LIC 30-Công nghệ hạt, cung cấp phiên bản cua ∑- Công nghệ hạt LIC hiện thời thường dùng trong film X-Quang Bermedi XFG, có thể xử lý nhanh bởi tạo ảnh công nghệ hạt với độ phân giải cao.

Thiết kế để dùng cho các ứng dụng X-Quang tổng quát như sọ, ngực, vùng bụng, tứ chi và X-Quang mạch máu. Super HR-U đảm bảo độ ổn định, hình ảnh với độ phân giải cao và khả năng tạo ảnh nhanh super-rapid(45-giây), nhanh(90-giây), thể tích thấp hay xử lý rửa tay, tính linh hoạt được nâng cao. Độ ổn định, điều chỉnh chất lượng hình ảnh dễ dàng.