Test thử kháng sinh đồ

Danh mục: ,

Mô tả

XÉT NGHIỆM THỬ KHÁNG SINH ĐỒ (MIC-Minimum inhibitory concentration of antibiotics)  – xác định tính nhạy cảm kháng sinh dựa vào lượng kháng sinh tối thiểu gây ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật, có thể đọc kết quả bằng mắt hoặc đọc tự động bằng máy.

· Đóng gói:

A. Dạng strip rời gồm 8 mức nồng độ/1 loại kháng sinh

B. Dạng phiến nguyên khối: gồm 12 loại (strip) kháng sinh trong 1 phiến

Loại Sản phẩm
Kits MIC G-I
MIC G-II
MIC URINE
MIC NEFERM
MIC STAPHY
MIC G+
Khác (không kèm theo) Suspension medium for MIC
Suspension medium for MIC G+